OPĆI UVJETI KONFERENCIJE

 

Organizator: UDRUGA ZA REALITETNU TERAPIJU REPUBLIKE HRVATSKE, ULICA PETRA I TOME ERDODYA 2, Zagreb, OIB: 11956699236

Konferencija: 7. Europska konferencija realitetne terapije (EART 2021)

Ovi Opći uvjeti uređuju svrhu i uvjete pod kojima će se održavati 7. Europska konferencija realitetne terapije (EART 2021) (u daljnjem tekstu: Konferencija) koju organizira UDRUGA ZA REALITETNU TERAPIJU REPUBLIKE HRVATSKE, ULICA PETRA I TOME ERDODYA 2, Zagreb, OIB: 11956699236 (u daljnjem tekstu: Organizator), način prijave na Konferenciju, uvjete sudjelovanja i postupak eventualnog otkazivanja.

Opći uvjeti su sastavni dio svake prijave za Konferenciju. Sudionik koji se prijavi za Konferenciju u potpunosti, neopozivo i bezuvjetno prihvaća ove Opće uvjete, objavljene na web stranici Konferencije.

SUDJELOVANJE

Registracija

Prijava na Konferenciju vrši se popunjavanjem prijavnog obrasca na web stranici Konferencije, gdje sudionik mora navesti svoje podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona, zanimanje, e-mail kontakt adresa). Unosom tih podataka sudionik jamči da su ispravni i potpuni.

Prethodna prijava za Konferenciju obavezna je.

Svaki sudionik će automatski na svoju e-mail adresu zaprimiti “Potvrdu sudjelovanja” s informacijama vezanim za samu konferenciju.

Registracija sudionika na Konferenciju obvezuje sudionika na plaćanje kotizacije.

Kotizacija za sudionike:

Za uplate do 10. lipnja 2021.:

1 dan Konferencije 580,00 HRK

2 dana Konferencije 1.160,00 HRK

3 dana Konferencije 1.470,00 HRK

Za uplate od 10. lipnja 2021. do 18. lipnja 2021.:

1 dan Konferencije 770,00 HRK

2 dana Konferencije 1.540,00 HRK

3 dana Konferencije 1.940,00 HRK

Navedeni iznosi kotizacije uključuju PDV.

Kotizacija se uplaćuje unaprijed na račun Organizatora.
Kotizacija isključivo uključuje pravo na sudjelovanje na Konferenciji putem aplikacije za organiziranje online sastanaka (putem interneta). Sudionik snosi eventualne ostale troškove koji su nastali zbog prijave ili sudjelovanja na Konferenciji.

Kotizaciju za sudjelovanje na Konferenciji sudionik je dužan uplatiti do 18. lipnja 2021.
Ukoliko Organizator ne zaprimi kotizaciju do navedenog datuma, smatrat će se da je sudionik otkazao svoje sudjelovanje na Konferenciji.

Plaćanja

Prilikom registracije sudionik bira način plaćanja.

Kotizaciju je moguće uplatiti putem kreditne kartice ili bankovne doznake.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom, moguće je platiti putem sljedećih kreditnih kartica:
Visa i MasterCard.
U slučaju plaćanja doznakom putem banke, podaci za uplatu su sljedeći:

HURT
Petra i Tome Erdödyja 2,
10 000 Zagreb, R Hrvatska
Raiffeisen Bank Zagreb
Magazinska 69, 10000 Zagreb, R Hrvatska IBAN: HR1724840081100657200, SWIFT: RZBHHR2XXXX.

Sve eventualne naknade koje naplaćuje banka ili drugi pružatelj usluge transakcije, odgovornost su uplatitelja te je isti dužan podmiriti sve bankovne naknade.

UVJETI OTKAZA

Sudjelovanje na konferenciji može se otkazati pisanim putem, putem email-a na adresu registration@hurt-eart2021.eu ili putem pošte na adresu Organizatora do 18. lipnja 2021.

U slučaju otkazivanja sudjelovanja na Konferenciji do 23. lipnja 2021., Organizator će izvršiti povrat kotizacije prema sljedećim uvjetima:
o Ukoliko sudionik otkaže sudjelovanje do 31. svibnja 2021., Organizator će izvršiti puni povrat sredstava kotizacije.
o Ukoliko sudionik otkaže sudjelovanje između 1. lipnja 2021. i 18. lipnja 2021., Organizator će izvršiti povrat sredstava kotizacije umanjeno za troškove organizacije Konferencije koji su nastali Organizatoru (administracijsku naknadu), koji iznose 350,00 HRK po sudioniku.

Radi izbjegavanja dvojbe, smatra se da je sudionik otkazao sudjelovanje u onom trenutku u kojem je Organizatoru pristigla obavijest o otkazu.

Za otkaze sudjelovanja zaprimljene nakon 18. lipnja 2021., kao i za nedolazak na Konferenciju, kasniji dolazak ili raniji odlazak s Konferencije, Organizator neće vršiti povrat sredstava kotizacije niti će isplaćivati bilo kakvu naknadu sudioniku.

Moguće je, uz suglasnost Organizatora, prebacivanje prava na sudjelovanje u Konferenciji na zamjenskog sudionika pisanom obaviješću Organizatoru do 18. lipnja 2021. putem email-a na adresu registration@hurt-eart2021.eu ili putem pošte na adresu Organizatora.

Isplata povrata sredstava kotizacije vršit će se po završetku Konferencije.

Organizator ima svakodobno pravo i bez ograničenja otkazati Konferenciju uz puni povrat uplaćenih sredstava kotizacije sudioniku. Ovo se ne primjenjuje na ostale troškove koje bi sudionik mogao imati te koje je dužan snositi sudionik. Organizator će prijavljene sudionike obavijestiti o otkazivanju Konferencije najkasnije dan prije Konferencije putem e-mail-a ili telefonskim putem.

Organizator ima svakodobno pravo i bez ograničenja promijeniti vrijeme održavanja Konferencije. U slučaju promijene termina Konferencije, sudionik ima pravo otkazati sudjelovanje na Konferenciji, uz puni povrat uplaćenih sredstava kotizacije, u roku od 5 dana od kada ga je Organizator obavijestio o promjeni vremena održavanja Konferencije. Nakon isteka navedenog roka, sudionik ima pravo otkazati sudjelovanje na Konferenciji, uz puni povrat uplaćenih sredstava kotizacije, ukoliko je do novog termina Konferencije najmanje 21 dan, a ukoliko je manje, ima pravo otkazati sudjelovanje uz povrat sredstava kotizacije umanjeno za troškove organizacije Konferencije koji su nastali Organizatoru (administracijsku naknadu) u iznosu 350,00 HRK po sudioniku, do posljednjeg dana prije održavanja Konferencije.

OSTALE ODREBE

Korištenje osobnih podataka

Podaci prikupljeni putem prijave za sudjelovanje na Konferenciji mogu se smatrati osobnim podacima te podlijegati zaštiti propisanoj Uredbom (EU) 2016/679 EU Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/2018).

Osobni podaci zaprimljeni u prijavi na Konferenciju pohranjuju se na siguran način u bazi Organizatora. Prijavom svaki sudionik daje izričitu privolu Organizatoru te potvrđuje da se njegovi podaci smiju koristiti u svrhe organizacije Konferencije. U slučaju da sudionik u prijavi/registraciji ne unesene zatražene osobne podatke, neće biti u mogućnosti izvršiti prijavu niti sudjelovati na Konferenciji.

Sudionici registracijom za sudjelovanje na Konferenciji izričito daju suglasnost Organizatoru kao voditelju obrade podataka da povjeri obradu podataka izvršitelju obrade ukoliko je to potrebno radi osiguravanja tehničke provedbe Konferencije. Sudionik potvrđuje da je upoznat da će njegovi osobni podaci biti vidljivi Europskoj udruzi za realitetnu terapiju (The European Association for Reality Therapy), kao suradniku Organizatora u organizaciji i provedbi Konferencije.

Nadalje, prijavom sudionik potvrđuje da je upoznat s pravom da u svakom trenutku od Organizatora, odnosno od svakog od njih može zatražiti pristup njegovim osobnim podacima, ispravak ili brisanje njegovih osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te da ima pravo na prenosivost svojih podataka.

Sudionik može u svakom trenutku opozvati svoju privolu jednostavnim e-mail-om upućenom na adresu: registration@hurt-eart2021.eu te od Organizatora zahtijevati da trajno ili privremeno prestane upotrebljavati njegove osobne podatke. U slučaju da sudionik u bilo kojem trenutku povuče svoju privolu i zatraži brisanje osobnih podataka kod Organizatora, sudionik neće biti u mogućnosti sudjelovati u Konferenciji. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade utemeljene na privoli u periodu prije opoziva.

Osobni podaci sudionika, koji se obrađuju temeljem privole sudionika sukladno ovim Općim uvjetima, pohranjuju se do opoziva privole za obradu osobnih podataka od strane sudionika ili do završetka Konferencije, što ranije nastupi. Nakon isteka roka pohrane Organizator će osobne podatke izbrisati.

Organizator primjenjuje odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osobni podaci sudionika bili sigurni i zaštićeni od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

Ostale obveze

Konferencija može biti fotografirana ili snimana. Prijavom na Konferenciju sudionik potvrđuje da je upoznat te da pristaje da Organizator može fotografije i snimke snimljene za vrijeme Konferencije koristiti za svoje interne potrebe i potrebe promocije Konferencije kao svoj legitimni interes.

Organizator zadržava pravo izmjene programa Konferencije. Ove izmjene ne mogu utjecati na smanjenje cijene kotizacije ili djelomični povrat iste.

Prigovor sudionika mora biti u pisanom obliku i upućen na adresu: info@udruga-hurt.hr. Rok za dostavu prigovora je 8 dana od završetka Konferencije, a Organizator se obvezuje odgovor dostaviti u roku od 5 dana po primitku prigovora.

Nadležnost

Za sporove je nadležan sud u Zagrebu, Hrvatska, a primjenjuje se hrvatsko pravo kao mjerodavno.

Sudionik prijavom odnosno registracijom za sudjelovanje na Konferenciji, izričito izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete, razumio prava i obveze koje iz njih proizlaze te da iste u cijelosti i bez prigovora prihvaća.